HOTLINE: 0961 207 226 - 0329 355 920

Email: coolingthnew@gmail.com

Trang chủ»Chính Sách Đại Lý

Chính Sách Đại Lý

Điều 1:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG 

-   Bên A đồng ý cho bên B làm đại lý phân phối các sản phẩm do bên A sản xuất, kinh doanh 

tại khu vực thị tr ường  toàn qu ốc; 

-   Trong  khuôn  khổ  Hợp  đồng  này, hai  bên  s ẽ  ký  tiếp  các  Hợp  đồng  mua  bán  hoặc  Đ ơn  đặt 

hàng (bằng văn bản, th ư đi ện tử) đối với từng đơn hàng cụ th ể. Chi tiết hàng hóa, s ố lượng, 

giao  hàng,  phương  th ức  thanh  toán  và  các  đi ều  khoản  khác  (nếu  có)  sẽ  được chỉ  rõ  trong 

Hợp đồng mua bán, Đơn đặt hàng tương ứng. 

Điều 2:  TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 

-   Bên A có trách nhiệm cung cấp cho bên B các s ản phẩm đúng chất  lư ợng đã  đăng ký với các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền ; 

-   Thanh toán đúng hạn các khoản chiết khấu, thưởng như đã cam kết trong Hợp đồng; 

-   Có trách nhiệm tập huấn về sản phẩm và cung c ấp các phương tiện giới thiệu, quảng cáo hỗ 

tr ợ cho việc tiếp thị phân ph ối sản phẩm của bên A; 

-   Có trách nhiệm giải quyết khiếu nại về chất lượng sản phẩm từ người tiêu dùng;  

-   Có trách nhiệm bảo hành hàng hóa theo các tiêu chu ẩn đ ã ban hành; 

-   Cung  cấp  hàng  hóa  đúng  thời  gian  xác  nhận  trên  Đơn  đ ặt  h àng  hoặc  Hợp  đồng  mua  bán. 

Hàng  hóa phải đ ược đóng gói theo tiêu chuẩn của b ên A.  Trường hợp không có hàng trong 

kho phải thông báo trước cho b ên B  đ ể cùng th ống nhất cách giải quyết v à kịp thời sản xuất 

trong th ời gian sớm nhất.  

-   Phối hợp với bên B giao nh ận v à kiểm tra h àng hóa.  

Điều 3:  TRÁCH NHIỆM CỦA B ÊN B 

-   Đ ồng ý hợp tác tích cực với b ên A trong vi ệc giới thiệu và cung c ấp các sản phẩm do b ên A 

sản xuất, kinh doanh đến khách hàng trong khu v ực thị trường đã quy  đ ịnh;  

-   Phối hợp với nhân viên c ủa bên A kiểm hàng và nhận hàng, sau khi ki ểm tra v à giao nhận 

hàng hóa phả i đư ợc lập thành văn bản có chữ ký của nhân viên đ ại diện b ên A; 

-   Không được trực tiếp hoặc gián tiếp bán sản phẩm của bên A ra ngoài khu v ực thị trường đã 

quy định nếu không có sự chấp thuận của b ên A; 

-   Không lợi dụng việc phân phối sản phẩm của b ên A để sản xuất, k inh doanh các sản phẩm 

tương tự cố ý gây nhầm lẫn đối với ng ười tiêu dùng;  

-   Chịu trách nhiệm nộp tất cả các khoản thuế phát sinh từ việc làm Đại lý cho bên A; 

-   Có trách nhiệm thu nhận ý kiển phản hồi của khách h àng về sản phẩm và ph ản ánh kịp thời 

cho bên A  đ ể bên A cùng ph ối hợp giải quyết.  

Điều 4:  PHƯƠNG THỨC ĐẶT H ÀNG VÀ GIAO HÀNG  

4.1.   Đ ặt h àng:  

-   Sau khi bên B đặt h àng, bên A xác nhận thời gian gia o hàng cho bên B chậm nhất là 03  ngày 

làm  vi ệc  kể  từ ngày  nhận  Đơn hàng   b ằng email  hoặc  văn bản  trực tiếp. Trong  trư ờng  hợp 

không đ ủ hàng tại thời điểm giao hàng, bên A s ẽ  cân đối điều chỉnh Đ ơn hàng và thông báo 

cho bên B về sự điều c hỉnh này. 

-   Các đơn hàng số lượng lớn  hoặc đ ơn hàng đặt sản xuất theo y êu c ầu, sau khi xác nhận bên 

B không được thay đổi số l ư ợng, chủng loại  hàng đã  đặt nếu chưa đư ợc b ên A chấp thuận; 

4.2.   Giao hàng:  

-   Bên A sẽ giao h àng cho bên B tại kho của bên B,  đ ịa chỉ  nhận h àng tại kho của bên B là địa 

chỉ cố định, v à ph ải đ ược thông báo bằng văn bản cho bên A khi có s ự thay đổi.  

-   Vận chuyển :  v ới các đ ơn hàng dưới 50.000.000VNĐ   bên  B  sẽ chịu chi phí vận chuyển, với 

các đơn hàng t ừ  50.000.000VNĐ  tr ở lên mỗi b ên chịu một nửa chi phí vận chuyển.  

-   Bốc xếp h àng hóa : mỗi b ên chịu một đầu tương  ứng. 

4.3.   Ki ểm hàng : 

-   Bên B có trách nhiệm cử đại diện (khi có sự thay đổi phải thông báo bằng văn bản cho b ên 

A) đ ể nhận hàng và ký biên bản giao nhận h àng hóa (ghi rõ s ố kiện đ ã nhận, chủng loại và 

số lượng hàng hóa th ực nhận, tình trạng hàng hóa và bao bì,..) Biên bản n ày là cơ sở để b ên 

A ghi nợ phát sinh đối với bên B và mặc nhi ên s ố nợ n ày đ ã  được b ên B xác nhận. 

-   Bên A chỉ chịu trách nhiệm nhận lại h àng hóa b ị hư hỏng do lỗi kỹ thuật và trong thời gian 

b ảo h à nh, không ch ịu tr ách nhiệm nhận lại hàng bảo h ành nếu h ư hỏng do lỗi của bên B như 

v ận chuyển, lưu kho hoặc công trình trả về

Thông Tin

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Cooling TH

Địa Chỉ: Nhà Số 94, Ngõ 182, Đường Phú Diễm, P.Phú Diễm, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Văn phòng: Số 56C Lưu Hữu Phước, P.Mỹ Đình 1, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện Thoại: 0961 207 226 - 0329 355 920

Email: coolingthnew@gmail.com

 

Đăng Ký Nhận Tin

Đăng Ký Nhận Tin

Email(*)
Trường bắt buộc

Nội dung(*)
Trường bắt buộc

Gửi ngay

top.png